Viziunea pentru „Brașov 2030”

 • participarea culturii la regenerarea și revitalizarea urbană, la (re)construcția Brașovului ca un oraș cu funcțiuni complete, care permite dezvoltarea armonioasă a individului și a comunităților – trecerea de la o ofertă culturală monocentrică la o ofertă dezvoltată policentric, incluzivă și diversă
 • punerea în valoare a moștenirii istorice și culturale și prezervarea identităților culturale
 • susținerea diversității culturale și creative ancorate în contemporaneitate, dezvoltarea ofertelor care favorizează interactivitatea, utilizarea noilor tehnologii și participarea la circuitul european de valori culturale
 • participarea Municipiului Brașov la societatea bazată pe cunoaștere și dezvoltarea unei economii creative – dezvoltarea antreprenoriatului cultural și susținerea industriilor culturale și creative pentru creșterea competitivității economice a municipiului și a zonei metropolitane
 • dezvoltarea de sinergii cu sectoarele educaționale, economice, turistice și de ocupare a forței de muncă pentru creșterea calității ofertei culturale și a gradului de consum al acesteia

Axe de acțiune

Investim în CULTURĂ !

Reprezintă axa de acțiune a administrației publice locale reprezentată de către Primăria Municiului Brașov și Consiliul local, prin care se definesc prioritățile de investiții corelat cu nevoile identificate la nivelul comunității și evoluțiile din domeniu. Angajamentele asumate implică:

 • Dezvoltarea și întreținerea infrastructurii culturale prin acțiuni proprii ale administrației publice;
 • Asigurarea fondurilor publice necesare dezvoltării și întreținerii infrastructurii culturale, inclusiv prin asigurarea co-finanțării în cadrul unor proiecte organizate și implementate de către asociații profesionale, organizații non-guvernamentale, societăți comerciale ș.a.

CULTURA liberă !

Este o axă de concept, care implică elaborarea unei strategii sectoriale care să asigure libertatea de manifestare artistică, respectarea identității și specificității culturale a minorităților în contextul multiculturalismului existent și asumat de-a lungul istoriei, precum și dezvoltarea manifestărilor contemporane. Educarea pentru toleranță culturală, libertatea alegerii, identitatea de grup,drepturile minorităților, conservarea identității culturale va fi un angajament asumat de către instituțiile publice cu rol de formare și modelare individuală.

Mobilizare pentru CULTURĂ !

Sub patronajul Primăriei Municipiului Brașov se vor realiza campanii de implicare civică și se vor derula proiecte care solicită implicarea societății civile indiferent de forma de organizare și profit. Se vor demara campanii și evenimente de mobilizare pentru cultură de tipul:

 • „adoptă o clădire monument” și „adoptă un monument de for public”
 • încurajare a voluntariatului pentru cultură, inclusiv pentru creșterea activității culturale pentru turiști
 • campanie de mobilizare pentru alocarea a 2% din impozitul aferent persoanelor fizice către instituții / organizații publice și private de cultură
 • campanie de mobilizare pentru alocarea a 3%0 din cifra de afaceri sau 20% din impozitul de profit datorat de către persoane juridice către instituții / organizații publice și private de cultură
 • organizarea unui teledon anual pentru donații pentru cultură, în special pentru susținerea elevilor talentați și participarea acestora la diverse evenimente, susținerea inițiativelor pentru stagiaturi ale tinerilor creatori care au plecat la studii din Brașov, încurajarea debutului artistic
 • stimularea ocupațiilor din sectorul cultură prin perfecționări, recalificări, sau transformări de posturi libere pentru tinerii specializați în meserii artistice

Soluții inteligente pentru CULTURĂ !

Brașovul este un oraș care a depășit toate încercările istorice și care a avut resurse spirituale, civice și materiale de a regenera și reinventa cultura. Municipiul Brașov își asumă responsabilitatea implementării de soluții inteligente pentru cultură și pentru utilizarea responsabilă a resurselor culturale, prin:

 • digitizare – responsabilitate pentru conservarea patrimoniului și facilitatea educării culturale prin instrumente moderne, atractive prin interfețe prietenoase și interactive ( ex. aplicatii dispozitive mobile)
 • soluții de utilizare smart a resurselor, reducerea costurilor și protejarea mediului
 • încurajarea experimentului și manifestărilor neconvenționale care permit reciclarea anumitor deșeuri prin prelucrarea artistică
 • conectarea prin cultură
 • promovarea exponențială a culturii prin mediul www.

CULTURĂ pentru comunitate !

Ilustrează deschiderea și potențialul pe care cultura îl are în și pentru comunitate, urmând a fi realizate în acest sens următoarele:

 • dezvoltarea de programe integrate prin implicarea factorilor publici din mai multe domenii pentru sprijinirea manifestărilor culturale incidente cetățenilor fără posibilități materiale
 • promovarea de evenimente care să stimuleze creativitatea inclusiv la nivelul periferiei, să înfrumusețeze orașul, să dezvolte copiii și tinerii prin potențarea simțului artistic și estetic, prin competiții care să ducă la descoperirea talentelor, acordarea de burse, evenimente care oferă o alternativă pentru reinventarea personală
 • dezvoltarea de programe culturale pentru integrarea persoanelor defavorizate, de programe culturale pentru persoane cu handicap și pentru bolnavi cronici care necesită internări multiple